H2020 SME INSTRUMENT

Informační portál o dotacích pro podporu podnikání z fondů EU

portál programu h2020 sme instrument
VÝZVY | PODMÍNKY A PRAVIDLA | KONTAKTY NA LOKÁLNÍ PORADCE H2020
€50.000 na STUDII PROVEDITELNOSTI
Dotace na mzdy, materiál, vybavení a služby, nutné k ověření tržního potenciálu
€500.000 - 2.500.000 na ZAVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU
Dotace 70% | Hodnocení 4x ročně

UVAŽUJETE O PODÁNÍ ŽÁDOSTI?

KONZULTUJTE PROJEKT S OBLASTNÍM PORADCEM PRO H2020!

Konzultace ke strategii a postupu podávání žádostí je ZDARMA
Sdílejte:
FacebookTwitterGoogle+Sdílet

Fáze I.

SME Instrument

CO JSOU SME INSTRUMENTS?

Jedná se o program Evropské komise na podporu malých a středních technologických firem. Důraz je kladen na podporu firem, které nejen vyrábějí, ale také samy vyvíjejí produkty s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o biotechnologie, materiály s novými vlastnostmi, software a zcela obecně všechny technologie, využitelné pro zlepšení kvality života občanů EU, mající zároveň potenciál pro vývoz mimo trh EU. Podporované jsou však také firmy, využívající nové obchodní modely k budování sociálního podnikání (=primárním cílem je vedle realizace zisku také vytvoření pracovních míst pro osoby, který dočasně nebo trvale nenacházejí na pracovním trhu uplatnění, tj. např. chráněné dílny, podniky organizující pomocné práce v domácnosti pro mentálně postižené atp.).

Je třeba mít na paměti, že program SME Instrument nebyl v rámci Horizon 2020 vytvořen za účelem podpory Start-up podniků a jako takový není pro financování překonávání obtíží start-up nastaven. Ideálním kandidátem na podání žádosti o SME Instrument je firma, působící na trhu 3-10 let s 10-50 zaměstnanci, která má již zkušenost s celým produktovým cyklem, tj. od vývoje, prvovýroby, zavedení sériové výrob a vstupu na zahraniční trhy až po zahájení vývoje nového vylepšeného modelu.

K ČEMU SLOUŽÍ SME INSTRUMENT FÁZE I.?

Fáze I. se specificky zaměřuje na podporu takových aktivit, které vedou k prokázání trřního potenciálu ještě nědokončeného produktu. Přestože tato definice zní velmi obecně, tak postihuje jednu konkrétní fází produktového cyklu - fázi od zahájení vývoje prototypu po jeho dokončení a naplnění jeho účelu - tj. demonstrovat, že:
- inovovaný produkt lze zkonstruovat, a to zcela bezproblémově
- že produkt má očekávané vlastnosti a funkční parametry
- že odpovídá právním předpisům a normám, a především
že reaguje na požadavky trhu a saturuje již existující a významnou poptávku.

VÝŠE POSKYTOVANÉ DOTACE

Výše dotace je paušální částka 50.000 EURO (hodnoa určená EK na základě průzkumu), přičemž max. rozpočet projektu je 71.249 EURO, tj. dotace tvoří 70% uznaných nákladů projektu.

UZNATELNÉ NÁKLADY

Do uznatelných nákladů lze zařadit náklady, které splňují tyto podmínky:
1) jedná se o náklad předem naplánovaný a schválený v žádosti o dotaci
2) jedná se o náklad, realizovaný za účelem naplnění cílů, schválených projektem

Kategorie uznatelných nákladů (takto se vykazují EK):
1) mzdy a osobní náklady na zaměstnance a externí poradce
2) materiál
3) vybavení, nezbytné pro realizaci plánovaných činností
4) externí služby

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Zajímá Vás, zda můžete žádat/máte šanci uspět v tomto programu? Obraťte se prosím na svého oblastního poradce H2020.

Sdílejte:

Fáze II.

CO JSOU SME INSTRUMENTS?

Jedná se o program Evropské komise na podporu malých a středních technologických firem. Důraz je kladen na podporu firem, které nejen vyrábějí, ale také samy vyvíjejí produkty s vysokou přidanou hodnotou. Jedná se zejména o biotechnologie, materiály s novými vlastnostmi, software a zcela obecně všechny technologie, využitelné pro zlepšení kvality života občanů EU, mající zároveň potenciál pro vývoz mimo trh EU. Podporované jsou však také firmy, využívající nové obchodní modely k budování sociálního podnikání (=primárním cílem je vedle realizace zisku také vytvoření pracovních míst pro osoby, který dočasně nebo trvale nenacházejí na pracovním trhu uplatnění, tj. např. chráněné dílny, podniky organizující pomocné práce v domácnosti pro mentálně postižené atp.).

Je třeba mít na paměti, že program SME Instrument nebyl v rámci Horizon 2020 vytvořen za účelem podpory Start-up podniků a jako takový není pro financování překonávání obtíží start-up nastaven. Ideálním kandidátem na podání žádosti o SME Instrument je firma, působící na trhu 3-10 let s 10-50 zaměstnanci, která má již zkušenost s celým produktovým cyklem, tj. od vývoje, prvovýroby, zavedení sériové výrob a vstupu na zahraniční trhy až po zahájení vývoje nového vylepšeného modelu.

Za jednu právnickou osobu může být v Beneficiary registru vložena pouze jedna žádost do programu SME Instrument jako celku. Nelze tedy vložit nejdříve žádost Fáze I. spolu s žádostí do Fáze II. a nemohou být tyto dvě žádosti ani v souběžném procesu hodnocení.

K ČEMU SLOUŽÍ SME INSTRUMENT FÁZE II.?

Fáze II. logicky a finančně navazuje na ukončenou fázi I. Absolvování Fáze I. není nutným předpokladem pro přidělení podpory ve Fázi II, je však doporučováno. Poskytované prostředky jsou určeny na zkrácení doby mezi ověřením komerčního potenciálu a zahájením prodeje. Zejména se jedná o zavedení výroby, či sériové produkce. U služeb jde o činnosti související s vyškolením potřebného množství personálu.

VÝŠE POSKYTOVANÉ DOTACE A ČERPÁNÍ

Dotace se musí pohybovat v rozmezí 500.000 - 2.500.000 EURO a tvoří 70% procent uznatelných nákladů projektu. Minimální rozpočet projektu tedy činí 714.285 EURO (tj. přibližně 19.3 milionu Kč při kurzu 27 Kč/EUR). Dle pravidel EU lze žádat až 100% dotaci - rozhodnutí o jejím přidělení je především na kvalitě a podloženosti žadatele a na rozhodnutí hodnotitelů.

Očekávaná délka projektů ve Fázi II. je 12 - 24 měsíců, v odůvodněných případech i déle.

UZNATELNÉ NÁKLAD

Do uznatelných nákladů lze zařadit náklady, které splňují tyto podmínky:
1) jedná se o náklad předem naplánovaný a schválený v žádosti o dotaci
2) jedná se o náklad, realizovaný za účelem naplnění cílů, schválených projektem

Kategorie uznatelných nákladů (takto se vykazují EK):
1) mzdy a osobní náklady na zaměstnance a externí poradce
2) materiál
3) vybavení, nezbytné pro realizaci plánovaných činností
4) externí služby

PŘÍPADOVÉ STUDIE

Zajímá Vás, zda můžete žádat/máte šanci uspět v tomto programu? Obraťte se prosím na svého oblastního poradce H2020.

 

SEZNAM TÉMATICKÝCH OKRUHŮ H2020

Seznam je uveden anglicky - pro případ potřeby vyhledávání podrobností o výzvě na webu Evropské komise.

 • High risk ICT innovation
 • Nanotech, or other advanced tech for manufacturing and materials
 • Space research and development
 • Clinical research for the validation of diagnostics devices and biomarkers
 • Sustainable food production and processing
 • Blue growth
 • Low carbon energy systems
 • Greener and more integrated transport
 • Eco-innovation and sustainable raw material supply
 • Urban critical infrastructure
 • Biotechnology-based industrial processes
 • Mobile e-government applications (2015 ukončeno)
 • SME business model innovation (2015 ukončeno)
Sdílejte:

CO MUSÍ ŽÁDOST OBSAHOVAT

PROCES PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V HORIZON 2020

Proces přípravy a podání žádostí o SME Instruments Fázi I. i II. sestává z těchto kroků:

 1. Registrace v portálu Beneficiary Register
 2. Udělení souhlasů s administrací žádosti poradenské společnosti, která Vás zastupuje při přípravě žádosti a komunikaci s administrační agenturou v Bruselu
 3. Formální prokázání statutu SME
 4. Identifikace (ztotožnění) účastníků procesu
 5. Výběr výzvy pro SME Instruments v portálu EK, založení projektu
 6. Shromáždění všech povinných dokumentů spolu se vzorem žádosti
 7. Příprava žádosti ve spolupráci s národním koordinátorem
 8. Nahrání projektu a příloh do systému poradcem - administrátorem projektu (ad bod 2)
 9. Finalizace projektu a odeslání k hodnocení

Příjem žádosti v systému probíhá kontinuálně celý rok. Jsou stanoveny 4 termíny pro vyhodnocení žádostí do Fáze 1 a 4 termín obdobně pro Fázi 2 s tím, že Fáze 1 a 2 se nehodnotí ve stejný čas.


Pro rok 2016 jsou stanoveny tyto termíny:

Fáze 1: 25. února, 3. května, 7. září a 9. listopadu
Fáze 2: 18. ledna, 6. dubna, 1. června a 13. října


FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI

Program SME Instrument má dvě (dotační) fáze. Několik obecných principů platí v obou fázích totožně. Konkrétní pravidla jednotlivých fází najdete přímo u jejich popisu.

Program SME Instrument je primárně určen k podpoře malých technologických firem s vysokým inovačním potenciálem. Takovou firmou může být i start-up, primárně však SME Instrument není určen k financování začátků podnikání. Primárním cílem je urychlit technologicky a finančně náročné fáze vývoje finálního produktu tak, aby díky této podpoře firma uvedla svůj produkt na trh jako první

Očekává se minimálně nadnárodní uplatnění produktu na trzích EU, přednost však mají firmy a produkty, které směřují zároveň i na trhy mimo EU, zejména v Asii, USA a státech BRICS.

Hlavními hodnocenými parametry jsou

 1. excelence a unikátnost produktu
 2. prokázaný zájem trhu o produkt
 3. kvalita projektu a organizačně-technické zajištění projektu ze strany žádající firmy

Uznatelné náklady Fáze I. a II.

Uznatelnými náklady jsou v principu všechny náklady, nutné k realizaci naplánovaného projektu podle schváleného znění. Rozpočet projektu se plánuje po následujících kapitolách:

 1. mzdy a osobní náklady
 2. cestovné
 3. vybavení
 4. náklady na provoz nutné infrastruktury
 5. materiál
 6. externí služby

Je nezbytně nutné při čerpání dodržovat rozpočty tak, tak jak jsou naplánované po kapitolách ve schválené žádosti. Při nesouladu rozpočtů v žádosti a finálním finančním výkazu není možná jakákoliv dodatečná korekce ani vysvětlení, administrátor EASME nepřipouští žádnou diskuzi a jakékoliv realizované činnosti, které nebyly původně výslovně uvedené v projektové žádosti, jsou automaticky považovány za nezpůsobilý náklad. Je proto nezbytně nutné si činnosti a jejich cenu na počátku velmi dobře naplánovat.

Předčasné ukončení realizace

Realizace projektu je možné předčasně ukončit pouze v případě, že prozatím dosažené výsledky vyvracejí původní předpoklad tržní uplatnitelnosti. Při zjištění, že projekt tržní potenciál nemá ještě před ukončením realizace projektu je řešitel povinný to oznámit poskytovateli a sám požádat o ukončení realizace. Pokud tak neučiní, budou veškeré následující náklady automaticky považovány za nezpůsobilé.

NÁKUP EXTERNÍCH SLUŽEB

Využití externích služeb je možné, zejména v podobě externích poradců a specialistů, které není z jakéhokoliv důvodu možné zaměstnat přímo ve firmě na projektu. Opět je nutné mít struktury nákladů na externí služby dobře promyšlenou a zdůvodněnou.

Důležitým pravidlem je nařízení, podle kterého nesmí externí dodavatel plnit celé dílčí celky plánované projektu.

Příklad Firma SUSAB Ltd. řeší projekt vývoje nového CT s 10x vyšším rozlišením a 10x kratší dobou sběru dat. Do podnikatelského záměru Fáze I. a do žádosti o dotaci si irma naplánovala 3 dílčí cíle a související činnosti:

 1. vypracování projektové dokumentace pro stavbu prototypu
 2. sestavení funkčního prototypu nového medicínského CT
 3. otestování prototypu a předvedení potenciálním zájemcům

ŠPATNĚ: Naplnění cíle 2) SUSAB zadal jako externí službu, tj. uzavřel smlouvu o dodávce prototypu na klíč od společnosti Hydrocephalon Inc., která je velkým výrobcem zdravotnické techniky. Hydrocephalon převzal dokumentace, nakoupil materiál, najal pracovníky a za 3 měsíce předal v prostorách SUSAB hotový prototyp. Jelikož sestavení prototypu bylo plánováno jako kompletní jedna etapa projektu, bude částka vykázaná Evrpské komisi k proplacení v žádosti o platbu vyhodnocena jako nezpůsobilý výdaj. Pravidlo by SUSAB dodržel, kdyby postupoval takto:

SPRÁVNĚ: Vybrat dodavatele materiálu a materiál nakoupit, od spol. Hydrocephalon objednat řídící jednotku pro CT, která nebyla nijak inovovaná. Nově vyvinutý detektor, který tvoří jádro inovace, si měl SUSAB buď sestavit vlastními silami, nebo si jeho výrobu podle dodané dokumentace objednat u jiné externí firmy, která se na zakázkovou výrobu nových senzorů specializuje. Na finální zkompletování si měl SUSAB najmout vlastní zaměstnance a externího poradce - elektrotechnika, který dohlíží na bezpečnost a má na to patřičná opravnění.

 

PROKAZOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI NÁKLADŮ A ŽÁDOST O PLATBU

U projektů kratších než 12 měsíců neprobíhá žádný průběžný monitoring plnění projektu ani čerpání rozpočtu. Vše bude v takovém případě zahrnuto až do závěrečné zprávy, která se přikládá k žádosti o platbu po ukončení realizace. Evropská komise ve smlouvě o poskytnutí dotace přímo deklaruje, že do finální žádosti o platbu nepožaduje dokladování účetních záznamů do podrobnosti, které umožňuje identifikovat jednotlivé výdaje po položkách a subjektech. Závěrečná zpráva má obsahovat následující:

 1. soupis dosažených výsledků a výstupů projektu, společně s komentářem, který srovnává tyto výstupy se schválenou žádostí.
 2. Slovní zhodnocení výsledku projektu ve smyslu splění plánovaných/očekávaných obchodních (ne formálních projektových!) cílů - negativní výsledek je přijatelným výsledkem
 3. Vyplněný dotazník o stavu implementace horizontálních pravidel EK
 4. Finanční výkaz, vedený po kapitolách, které jsou uvedeny výše v sekci "Formální náležitosti"

Povinností řešitele není předkládat účetnictví projektu automaticky, je však povinný je předložit v případě, že k tomu bude ze strany EK. Účetní doklady je řešitel povinný archivovat pro případ žádosti ze strany EK další 3 roky od ukončení projektu. Další povinností příjemce je kontrolovat a zamezit dvojímu financování jedné aktivity a to vč. dotačních schémat na národní úrovni.

HARMONOGRAM PLATEB

Je možné požádat o platbu předem, v takovém případě se vyplácí max. 40% dotace předem (5% z dotace si v takovém případě nárokuje záruční SME fond EK, který zasílá peníze předem výměnou za navýšení jeho kapitálu o část dotace)

 1. 40% ex ante (volitně)
 2. po ukončení realizace a prokázání způsobilých nákladů
Sdílejte:

KONZULTACE ZDARMA

JE TO SKUTEČNĚ ZDARMA?

Ano, konzultace s lokálním dotačním poradcem je na rozdíl od komerčních placených poradců ZDARMA. Až 3x v kalendářním roce v rámci jedné í více žádostí můžete využít konzultaci v délce 1 hodina, poskytovanou bezplatně všem zájemcům o SME Instrument Phase I.

JAK TO PROBÍHÁ?

Stačí přes kontaktní formulář kontaktovat lokálního poradce H2020, který se s Vámi následně spojí a dohodne další postup konzultace – osobní, telefonické nebo videokonference.

S ČÍM MI PORADCE POMŮŽE?

Úkolem lokálních poradců Horizon 2020 je informovat o programu Evropské komise SME Instrument, zejména pak o jeho obecných podmínkách, výši dotace, formálním postupu podání žádosti a poskytnutí formulářů pro registraci do portálu EASME při Evropské komisi. Všechny tyto informace jsou taktéž dostupné v anglickém jazyce na stránkách Evropské komise zde: https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument .

KONTAKT NA LOKÁLNÍ PORADCE H2020

Své dotazy můžete také zasílat na INFO.CZ@SMEINSTRUMENT.EU

Sdílejte:

AKTUÁLNÍ TÉMATICKÉ OKRUHY – VÝZVY 2016

Názvy tématických okruhů byly ponechány v originálním znění pro potřeby vyhledávání podle názvu tématu v anglických textech Evropské komisy. 

Brožura (v angličtině), obsahující detailní popisy náplně a cíle jednotlivých tématických okruhů ke stažení ZDE

TÉMATICKÁ OBLAST - NÁZEV VÝZVY ZKRATKA ROZPOČET
2016 2017
Open Disruptive Innovation Scheme SMEInst-01 €60 m. €66 m.
Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs SMEInst-02 €31.83 m. €35.32 m.
Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market SMEInst-03 €7.5 m. €7.5 m.
Engaging SMEs in space research and development SMEInst-04 €11.37 m. €12.6 m.
Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector SMEInst-05 €35 m. €45 m.
Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well SMEInst-06 €18 m. €12.5 m.
Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors SMEInst-07 €25.46 m. €32.19 m.
Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth

SMEInst-08

€9.5 m. €10 m.
Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system SMEInst-09 €46 m. €50 m.
Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility SMEInst-10 €57.57 m. €61.23 m.
Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials SMEInst-11 €25 m. €27.5 m.
New business models for inclusive, innovative and reflective societies SMEInst-12 €10.8 m. €11.4 m.
Engaging SMEs in security research and development SMEInst-13 €15.37 m. €14.67 m.
CELKEM ROZPOČET €353.4 m. €385.91 m.
Sdílejte: